top of page
Group 80.png

Self Screening

ตรวจหาแนวโน้มได้ทุกที่ ทุกเวลา

ตรวจหาปัจจัยเสี่ยงหรือหาแนวโน้มของมะเร็งด้วยตัวเอง

ด้วยเทคโนโลยี AI ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Well ก็สามารถตรวจและเข้าใจถึง

อาการของคุณในเชิงลึกโดยการตอบคำถามอาการจาก Well 

ผลลัพธ์แนวโน้มของโรคมะเร็ง พร้อมกับความเร่งด่วนที่คุณควรจะไปพบแพทย์

PD2.png
Well mockup.png
Group 474.png

A.I. อัจฉริยะ
ถามและประมวลผลโดย A.I. ของ Well

ระบบ Al และคำถามที่ใช้ในการหาแนวโน้มภายใน Well

เราพัฒนาและนำมาให้ Al เรียนรู้

จาก International Guideline ซึ่งเป็นมาตราฐานในระดับโลก

พร้อมกับเคสของผู้ป่วยมะเร็งมากกว่า 3000 เศสและงานวิจัย

ร่วมกับมะเร็งวิทยาในประเทศไทย

Health Assistant
Well จะคอยดูแลคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

Well พร้อมที่จะดูแลและติดตามอาการที่น่าเป็นห่วง 

Health Assistant จะประเมินความเสี่ยงของอาการนั้น

และประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับคุณ
Well ยังติดตามอาการของคุณจนกว่าเราจะรู้ว่าคุณสบายดีแล้ว 

PD 1.png
bottom of page