top of page

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัท อินไวเทรส จำกัด 

“Well cancer self-screening” “Well screening” “Well” “เวลล์” ให้บริการโดยบริษัท อินไวเทรส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า อินไวเทรส “เรา” “พวกเรา”) ต่อผู้รับบริการ (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า ผู้รับบริการ “ผู้ใช้บริการ” “ผู้ใช้บริการ” “คุณ” “คุณ”)  โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Well cancer self-screening (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) โดยละเอียด การเข้าใช้บริการนี้ ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

 

จุดประสงค์ของ Well 

Well cancer self-screening ถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือคุณให้สามารถ “รับรู้” “ตรวจสอบ” “ประเมิน” ความเสี่ยงหรือแนวโน้มด้านมะเร็งของคุณพร้อมให้บริการเกี่ยวกับมะเร็งอาทิ บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแบบออนไลน์ , บริการรับ Test kit , ปรึกษาอดีตผู้ป่วยมะเร็งแบบออนไลน์ เป็นต้น


โดย Well ไม่ใช่บริการการวินิจฉัยหรือแทนคำแนะนำของแพทย์  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการมากที่สุดรวมไปถึงการเก็บข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ 

 

โดยข้อมูลที่เราทำการเก็บจากคุณจะแบ่งเป็น 3 ส่วน 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล 

 • เพศ 

 • วัน เดือน ปีเกิด 

 • อายุ

 • น้ำหนัก 

 • ส่วนสูง

 

2.ข้อมูลพฤติกรรมการ

 • พฤติกรรมการสูบบุหรี่ / ดื่มสุรา 

 

3.ข้อมูลสุขภาพ

 • โรคประจำตัว 

 • อาการต่าง ๆ จากการถามคำถาม 

 

โดยคุณต้องทำการยินยอมแบบสมัครใจในการให้ข้อมูล เน่ืองจากความเป็นส่วนตัวถือเป็นหลักสำคัญสูงสุด เราจึงให้ความมั่นใจในการคุ้มครองและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

 

เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามคือข้อมูลที่จะช่วยให้คุณสามารถรับบริการกับ บริการของบุคคลที่สามที่ให้บริการใน Well ได้ อาทิเช่น อีเมล, ที่อยู่, รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่หากคุณจำเป็นต้องมีการชำระเงิน คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลกับบริการของบุคคลที่สาม โดยเราไม่รับประกันหรือรับผิดชอบข้อมูลของคุณที่กรอกผ่านบริการของบุคคลที่สาม หากมีกรณีเกิดความเสียหาย

 


 

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของแต่ละข้อมูล โดยแบ่งเป็นดังนี้ 

 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลและ ข้อมูลพฤติกรรมการ

เราทำการเก็บเพื่อเป็นการระบุตัวตนของคุณว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ โดยการระบุตัวตนจะสามารถช่วยให้คุณรับบริการอื่น ๆ ภายใน Well ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

 • ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคประจำตัวและอาการต่าง ๆ ที่มาจากการตอบคำถามภายใน Well เราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวณผลผ่านระบบ A.I ที่คำนวณมาจาก Data base ของกลุ่มตัวอย่างคนที่มีอาการต่าง ๆ ตอนป่วยเป็นมะเร็งกว่า 3,000 ตัวอย่าง เพื่อแสดงผลออกมาเป็น แนวโน้มและความเสี่ยงของคุณ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ : สูง , กลาง , ต่ำ 

ซึ่งผลการคำนวณทั้งหมดที่อยู่ใน Well นั้น ไม่ใช่บริการการวินิจฉัยหรือแทนคำแนะนำของแพทย์  

 

 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

เราจำเป็นต้องทำการเก็บข้อมูลอื่น ๆ อาทิ อีเมล, ที่อยู่, รวมถึงข้อมูลการชำระเงินเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้บริการต่าง ๆ ของบุคคลที่สามที่อยู่ใน Well ได้ 

 

 

วิธีการเก็บข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย 

 • เราทำการเข้ารหัสในการเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายต่าง ๆ

 • เราทำงานร่วมกับการใช้บริการของบุคคลที่สามบน Well อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลในนามของเราในระดับที่ดีเทียบเท่ากับเรา

 • เราสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราจัดการเก็บข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรามีวิธีและกระบวนการรักษาข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจนที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณตลอดเวลา

 • เราสามารถจัดการและควบคุมบุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณทั้งในและนอก Well โดยวิธีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลซึ่งต้องผ่านการระบุตัวตนและอนุญาติจากเรา

 • เรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ ถ้าหากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาไปที่ “ติดต่อเรา”

 

 

สิทธิ์การจัดการข้อมูลของคุณ 

ถึงแม้ว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราเก็บจากคุณ เป็นข้อมูลของคุณที่ได้รับการอนุญาตจากคุณเรียบร้อยแล้ว เรายินดีที่จะให้สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลของคุณ หากคุณมีความประสงค์ไม่ยินยอมให้ทางเราใช้ข้อมูลของคุณแล้ว คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอให้นำข้อมูลของคุณออกจาก Well ได้ โดยโปรดไปที่ “ติดต่อเรา”

 

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมีดังนี้ 

-        คุณอาจขอสำเนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้ และเมื่อมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น (กล่าวคือ องค์กรหรือหน่วยงานอื่น)

-        คุณสามารถขอให้เรา ปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน และ/หรือ ส่งผลทำให้เข้าใจผิด โดยการร้องขอดังกล่าวนั้นต้องเป็นเหตุผลอันสมควร

-        คุณอาจขอให้เรา ลบข้อมูลของคุณ (เรา อาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้ตามที่กฎหมายกำหนด)

-        คุณสามารถขอให้เรา จำกัดการใช้ข้อมูลของคุณ

ซึ่งข้อกำหนดต่าง ๆ ข้างต้นนั้นต้องมาจากที่กฎหมายกำหนดสิทธิให้แก่คุณ และด้วยทั้งหมดนี้ คุณอาจยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
เราจะทำการตอบกลับและดำเนินการตามคำขอต่าง ๆของคุณภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของเราเท่านั้น ซึ่งเราอาจปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอแก้ไขหรือคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจหรือกำหนดให้กระทำเช่นนั้นและเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย เราอาจมีขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของบุคคลดังกล่าวก่อนที่จะตอบกลับคำขอนั้น

หากคุณมีคำถาม หรือมีข้อเสนอแนะกับนโยบายของเราเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราคุณสามารถติดต่อเรา ได้ที่ “ติดต่อเรา”

ห้ามปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความสัมพันธ์กับบุคคล หรือหน่วยงานใด 

เราขอสงวนสิทธิในการเฝ้าระวังติดตาม ห้าม จำกัด สกัดกั้น ระงับ หรือยกเลิก การเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือส่ือสังคมใด ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบหรือด้วยเหตุผลอันใดก็ตามแล้วแต่ดุลพินิจ ทั้งน้ี เรา อาจเอาออก ลบ ขัดขวาง กล่ันกรอง หรือจำกัดด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามตามท่ีเห็น สมควร 

 

ลิขสิทธิ์ 

ลิขสิทธิ์ 2020 โดย เรา สงวนลิขสิทธ์ิ ข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ ภาพเคล่ือนไหว และการจัดเรียงบน เรา และแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ของ เรา อยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามทำการคัดลอกไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือ จำหน่าย และห้ามทำการ ดัดแปลง เปิดเผยหรือทำการโพสต์ซ้ำไปยังแพลตฟอร์มอื่น การเปิดเผยหรือการกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิด สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

 

บริษัท อินไวเทรส จำกัด 

“Well cancer self-screening” “Well screening” “Well” “เวลล์” ให้บริการโดยบริษัท อินไวเทรส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า อินไวเทรส “เรา” “พวกเรา”) ต่อผู้รับบริการ (ซึ่งต่อไปนี้ใช้แทนคำว่า ผู้รับบริการ “ผู้ใช้บริการ” “ผู้ใช้บริการ” “คุณ” “คุณ”)  โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Well cancer self-screening (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) โดยละเอียด การเข้าใช้บริการนี้ ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

 

จุดประสงค์ของ Well 

Well cancer self-screening ถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือคุณให้สามารถ “รับรู้” “ตรวจสอบ” “ประเมิน” ความเสี่ยงหรือแนวโน้มด้านมะเร็งของคุณพร้อมให้บริการเกี่ยวกับมะเร็งอาทิ บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแบบออนไลน์ , บริการรับ Test kit , ปรึกษาอดีตผู้ป่วยมะเร็งแบบออนไลน์ เป็นต้น


โดย Well ไม่ใช่บริการการวินิจฉัยหรือแทนคำแนะนำของแพทย์  

 

1. บริการ

เครื่องมือที่ทำให้คุณได้สำรวจ สัญญาณเตือนจากร่างกาย  ติดตามอาการ รวมถึงความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เพื่อทำให้คุณเข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองได้เร็วขึ้น
 

โดยการใช้ระบบ A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) ที่ได้รับการพัฒนาจาก Guideline, ประวัติของผู้ป่วยมากกว่า 3000 คน และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

 

2. คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

2.1 คุณจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ภายใต้กฎหมายไทย

2.2 เราขอสงวนสิทธิหากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จำเป็นต้องใช้งานผ่านบัญชีของบิดามารหรือผู้ปกครองเท่านั้น

 

3. เงื่อนไขการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการ

            3.1 ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ คุณจะต้องให้ข้อมูลต่างๆ แก่เรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • ชื่อ-นามสกุล 

 • เพศ 

 • วัน เดือน ปีเกิด 

 • อายุ

 • น้ำหนัก 

 • ส่วนสูง

เมื่อคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการสร้างระบบ “ทะเบียน” หรือ “บัญชี” ของคุณ

 

3.2 คุณยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลต่าง ๆ (รวมถึงข้อมูลในการติดต่อ และข้อมูลสุขภาพ) ที่คุณแจ้งให้แก่เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ล่าสุด และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3.3 คุณจะต้องไม่แบ่งปันหรือโอนให้ผู้อื่นใช้รหัสประจำตัวและบัญชีผู้ใช้บริการของคุณ คุณจะรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัวดังกล่าว หากมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสประจำตัวของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขตามวิธีที่เรากำหนด

 

4. บริการและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือ บุคคลที่สาม

เราอาจมีการลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งความเสี่ยงใด ๆ จากการที่คุณใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือบริการของบุคคลที่สามจะอยู่ในความรับผิดชอบของคุณเอง เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหา หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบริการของบุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว

 

5.ข้อสงวนสิทธิ

 

คุณรับทราบและยินยอมอย่างชัดแจ้งว่าการใช้ Well เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง ซึ่ง Well และบริการของ บุคคลที่สาม ของ Well จะจัดให้ตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น และสภาพที่มีอยู่ในขณะนั้น 

 

 • เราไม่ขอรับประกัน รับรอง หรือยืนยันว่าการใช้งาน Well ของคุณจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรือไม่มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้

 • เราสามารถปิดการใช้งานหรือจำกัดการเข้าถึง Well ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

 • เรา ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่า Well  หรือบริการของ Well  จะปราศจากการสูญหาย วิบัติ การโจมตี ไวรัส เหตุขัดข้อง การเจาะระบบ หรือการรุกล้ำความปลอดภัยประเภทอื่น ๆ และคุณจะปลดเปลื้องเราจากความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว โดยคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสำรองระบบของคุณ รวมทั้งเนื้อหาใดก็ตามที่ได้มาผ่าน Well 

 

อีกทั้งคุณต้องรับเอาความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการรับประกันหรือยืนยันไม่ว่าประเภทใด และเรา ขอปฏิเสธการรับประกัน และเงื่อนไขทั้งปวงที่เกี่ยวกับ Well และบริการของ Well  ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือการรับประกันตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยาย และ/หรือเงื่อนไขว่ามีคุณภาพว่าเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ความถูกต้อง และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก อนึ่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เรา หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตได้ทำขึ้นเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจะไม่ถือเป็นคำยืนยัน คำรับประกัน คำรับรอง หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันแต่อย่างใด

 

6.ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการปกป้องข้อมูล

คุกก้ีท่ีจำเป็นอย่างยิ่ง ควรจะต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อว่าเราจะได้สามารถจัดเก็บการตั้งค่าของคุณไว้ได้ 

 

7.สรุปความเป็นส่วนตัว 

แพลตฟอร์มของเราใช้คุกกี้เพ่ือให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบร่ืนและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลคุกก้ีจะถูกจัดเก็บไว้ในบราวเซอร์ของคุณ และทำหน้าท่ีต่าง ๆ เช่น การนำเสนอทางเลือกท่ีออกแบบมาเฉพาะขณะที่คุณเข้าชมแพลตฟอร์มของเรา อีกท้ังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของ แพลตฟอร์มท่ีคุณเห็นว่าน่าสนใจและ เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณมากที่สุด ทั้งนี้คุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้โดยคลิกท่ีปุ่มด้านซ้ายมือ

8. การชำระเงิน

เราอาจใช้ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามที่ให้บริการใน Well ให้จัดการเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับบริการที่มีมีความจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย

สำหรับบริการแอปภายนอกที่มีค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ให้บริการแอปภายนอก เป็นผู้ให้บริการ และเราจะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดเกี่ยวกับการกระทำหรือการงดเว้นกระทำการของผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก

 

9. การคุ้มครองข้อมูล

9.1 เราจะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนและกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลกำหนดไว้ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการรักษาพยาบาลของคุณ และป้องกันการเปิดเผยและใช้ข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณรับรู้ว่า การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ เราจะไม่รับรองในความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณส่งมาให้เราทางเว็ปไซต์หรือแอพลิเคชั่น ผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต และคุณจะต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าวเอง

 

            9.2 ในการใช้บริการนี้ คุณอนุญาตเราในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 (ก) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือสถาบันมะเร็งและโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่คุณ 

(ข) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานให้แก่คู่สัญญาทางธุรกิจที่ได้มีการเข้าทำสัญญารักษาข้อมูลความลับกับเรา และระบุขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น เพื่อการให้บริการคุณ เพื่อการติดต่อทางอีเมล์ การวิเคราะห์ธุรกิจ การทำการตลาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโฆษณา การระบุความเป็นมา การเชื่อมต่อ การทำการตลาดผ่านทางโทรศัพท์ การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ และการกำหนดเป้าหมายลูกค้า) การควบคุมตรวจสอบข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

10. การคืนเงิน (กรณีสินค้ามีการชำรุดเท่านั้น)

           10.1 กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน หรือแบบผ่อนชำระ บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15 – 30วัน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น)


           10.2 กรณีชำระสินค้าผ่านการโอนเงินออนไลน์ หรือ QR Code บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ทีเมนูขอคืนสินค้า ภายในระยะเวลา 15 -30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ*


* เอกสารที่ต้องใช้ในประกอบในการส่งคืนสินค้า
ใบเสร็จพร้อมรหัสเลขการสั่งซื้อ
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน
สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (Sale Order)
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

รูปรับรองหากสินค้ามีการชำรุด

*เมื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ การคืนเงินสามารถทำได้เมื่อสินค้ามีการชำรุดจากการจัดส่งเท่านั้น

bottom of page